top of page

HOW TO HULA

Video's of  Kili Kilihune Hula Fitness Instructions available here

Beginner Senior hula steps

Step modifications for those that suffer knee injuries / arthritis etc.

<<HULA DANCE TERMS>>

"AMI" - Circle

"Kaholo" -Vamp   "Ka'o" - Sway

"Puhi" - Angled Sway

"Hela" & Helaheal (Double Hela)

"Varu" - Figure 8

Practice kaholo hela uwehe w/hands

HelaHela, Uwehe  & Uweke

 

Basic Steps Kaholo - Ami - Hela

Ai'holoholo, Heia, Ki'iwawai  - Uwehe

Fine Tune Leleuwehe

bottom of page